Stanislav Dvořáček

Stanislav Dvořáček Narodil se 1. května 1913 v Ivanovicích na Hané, zemřel 24. prosince 1989 v Ivanovicích na Hané.

Jeho rodiči byli Josef Dvořáček, který se narodil 23. března 1883 v Topolanech a Marie, rozená Ševčíková, která se narodila 30. října 1882 v Křižanovicích. Po sňatku 25. srpna 1908 v Brně v kostele sv. Maří Magdalény se roku 1909 přestěhovali do Ivanovic na Hané, kde začali hospodařit. Zde se jim v roce 1909 narodil syn Josef, který ve dvou letech zemřel, v roce 1911 syn Karel, v roce 1913 Stanislav a v roce 1914 dcera Jana.
Otec Josef Dvořáček brzy po návratu z I. světové války zemřel (17. června 1920) a o výchovu se starala pouze matka.
Proto také Stanislav po ukončení obecné školy nešel dál studovat, ale pomáhal matce v hospodářství. Teprve v roce 1936 – ve 23 letech, odešel studovat na Učitelský ústav v Kroměříži. Po ukončení studia v roce 1940, odešel do Zlína, kde působil jako vychovatel mladých mužů u Bati ve Zlíně, kde pak přešel učit na průmyslovou školu. Ve Zlíně se seznámil s Emilem Zátopkem, kterého přivedl k běhu a s kterým ho pojilo dlouholeté přátelství.

Oženil se v roce 1944 a v roce 1946 se natrvalo i se svojí manželkou a synem přestěhoval zpět do Ivanovic na Hané do "Dvořáčkovy vily". Vilku na kopci u cesty do Drysic postavil spolu s bratrem Karlem, zakrátko poté co se Karel v roce 1939 vrátil do Ivanovic na Hané.
Zde nastoupil na měšťanskou školu a mimo školních povinností se věnoval i výchově mládeže zvláště v Sokole a při mimoškolním tělocviku. Jak my jsme tomu v 60. letech říkali "mimák". Tam jsme si vyzkoušeli snad všechny disciplíny lehké atletiky. Zvláště nás bavila hra pasák, pálkovací míčová hra, podobná baseballu.

Jeho velkým celoživotním koníčkem byl sport, kterému holdoval nejen v mládí, ale po celý svůj život. Hrál odbíjenou, ve které působil i jako rozhodčí. Věnoval se také lehké atletice a v tomto směru absolvoval nejedno odborné školení a úspěšně složil zkoušky na ústředního rozhodčího lehké atletiky.
Svůj volný čas věnoval i svým koníčkům, zejména k jeho vášni patřily ovocné stromy. Na ivanovické škole působil krátký čas i ve funkci zástupce ředitele školy a vždy patřil mezi pedagogy, kteří své žáky nejen učili, ale věnovali se jim i ve svém volném čase.

Za okupace se intenzivně jeho bratr Karel věnoval odbojové činnosti a Stanislav ho následoval. V roce 1939 Karel ve svém bytě v Karviné nechal přenocovat pplk. Ludvíka Svobodu a s bratrem Stanislavem a s přáteli pomáhal organizovat jeho přechod přes Polsko do SSSR. Z pověření svého bratra vozil a předával zprávy nejen na Ostravsko, ale i do blízkého Dřínova, odkud byly ukrytou vysílačkou odesílány do Sovětského svazu. Podílel se také na převážení a ukrývání trhavin z Ostravska.

Stanislav Dvořáček zemřel náhle na Štědrý den 24. prosince 1989.

Zdroj: Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané - Proměny města.
©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 192


index